Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Definicja:
Petycja – to pismo z prośbą (postulatem) skierowane do organu władzy publicznej, o podjęcie rozstrzygniecia lub innego działania w sprawie wnoszącego petycję, zgodnie jej kompetencjami.

Kto może złożyć petycję:
Petycja może być złożona do WIOŚ przez osobę fizyczną, prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycje”.

Co może być przedmiotem petycji:
Przedmiotem petycji może być żądanie podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Co kwalifikowaniu pisma jako petycję:
O zakwalifikowaniu pisma jako petycji, decyduje treść, a nie jego forma zewnętrzna.

W czyim interesie może być złożona petycja:
Petycja może być złożona w interesie publicznym, interesie podmiotu wnoszącego petycję lub w interesie podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Co powinna zawierać petycja:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję,
 • wskazanie miejsca zamieszkania lub siedziby, jeżeli podmiotem jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z podmiotów,
 • adres do korespondencji,
 • wskazanie adresata petycji,
 • opisanie przedmiotu petycji.

Jeżeli petycja nie zawiera oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji, a także nie jest wskazane miejsce zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji, petycję pozostawia się bez rozpatrzenia.

W jakiej formie można składać petycję:

 • pisemnej –  tradycyjną pocztą lub osobiście w urzędzie,
 • za pomocą skrzynki podawczej – podpisaną elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym,
 • za pomocą poczty elektronicznej, wypełniając formularz.
  Administratorem danych osobowych jest w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie (35-101) ul. Gen. M. Langiewicza 26. Przetwarzanie danych jest konieczne w celu rozpatrzenia petycji. Więcej informacji dot. ochrony danych: https://wios.rzeszow.pl w zakładce „Informator klienta” – „RODO”.

Tryb rozpatrywania petycji:

 1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie bezzwłocznie umieści skan petycji, datę jej złożenia, oraz w przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko wnoszącego petycję na  stronie internetowej Inspektoratu oraz rozpatrzy petycję nie później, niż w ciągu 3 miesięcy od daty jej złożenia. Jeżeli adresat petycji nie wyrazi zgody na ujawnienie danych osobowych – dane te zostaną zanonimizowane.
 2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, w terminie do 30 dni od dnia złożenia petycji, WIOŚ wzywa adresata do uzupełnienia lub wyjaśnienia petycji. W przypadku jej nieuzupełnienia – petycja pozostaje bez rozpatrzenia.
 3. Po załatwieniu petycji, WIOŚ poinformuje adresata o sposobie załatwienia pisemnie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 4. Jeżeli rozpatrzenie petycji nie leży w kompetencji WIOŚ, petycja zostanie bezzwłocznie przekazana do odpowiedniego organu, o czym adresat petycji zostanie powiadomiony.

Uwaga:
Powyżej zostały przywołane ogólne zasady składania i sposoby postępowania organów dotyczących petycji. Szczegółowe informacje na temat petycji zawarto w przywołanej na wstępie ustawie.

 

Wykaz petycji:

Publikacja:
17 maja 2017 11:33

Ostatnia modyfikacja:
17 czerwca 2020 12:59
Sławomir Wróbel

 • 2020-06-17 12:50:54 - Sławomir Wróbel
 • 2020-06-17 12:48:33 - Sławomir Wróbel
 • 2020-06-17 12:47:40 - Sławomir Wróbel
 • 2020-06-17 12:45:13 - Sławomir Wróbel
 • 2019-08-09 11:33:06 - Sławomir Wróbel
 • 2019-08-09 11:26:53 - Sławomir Wróbel
 • 2019-06-18 14:15:47 - Sławomir Wróbel
 • 2018-07-05 11:48:58 - Sławomir Wróbel
 • 2018-07-05 11:44:34 - Sławomir Wróbel
 • 2018-07-04 11:09:16 - Sławomir Wróbel
 • 2018-07-04 11:04:09 - Sławomir Wróbel
 • 2018-06-25 12:06:57 - Kamil Sokołowski
 • 2018-06-25 12:02:42 - Kamil Sokołowski
 • 2018-06-25 12:02:17 - Kamil Sokołowski
 • 2018-06-06 11:58:54 - Kamil Sokołowski
 • 2018-05-24 11:27:05 - Kamil Sokołowski
 • 2018-03-12 10:53:34 - Kamil Sokołowski